MENU
Webshop  /  center@fi.relacom.com  /  +358 10 626 1000

TTT-politiikka

Relacom Finland TTT-politiikka – työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Relacom Finland Oy on maan johtava kentällä tehtävien verkkopalveluiden
toimittaja, ja tunnemme tästä vastuumme. Sitoudumme toimimaan turvallisesti
ja työhyvinvointia edistäen yhteistyössä henkilöstömme, työyhteisömme,
asiakkaidemme sekä alihankinta- ja muiden kumppaneidemme kanssa.

JOKAISELLA RELACOMILAISELLA ON OIKEUS JA VELVOLLISUUS TYÖN TURVALLISEEN
TEKEMISEEN SEKÄ HYVINVOINTIIN OSANA TYÖYHTEISÖÄ.

• Tarkemmat vastuut määritellään Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastuut –
dokumentissa, ks. Intranet Laatu, ympäristö ja turvallisuus –sivu.

• Toimintamme täyttää lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja
kumppaniemme asettamat vaatimukset.

• Sitoudumme TTT-riskien ennalta tunnistamiseen, arviointiin sekä tarvittavaan
riskien poistamiseen.

• Sitoudumme TTT-näkökohtien huomioimiseen sekä vuosittain vahvistettaviin TTT-tavoitteisiimme
kaikissa liiketoiminta- ja tukiyksiköissämme.

• Toimimme tiiviissä yhteistyössä työterveydenhuollon sekä muiden kumppaneidemme kanssa vammojen ja
terveyden heikentymisen ehkäisemiseksi sekä vaarojen tunnistamiseksi ja
hallitsemiseksi.

• Sitoudumme TTT-asioiden avoimeen tiedottamiseen ja kouluttamiseen sekä
varmistamme, että toimintamallit, ohjeet ja keskeiset tulokset ovat kaikkien
relacomilaisten saatavilla. Toimintatapojen ohjeistuksessa korostetaan jokaisen
vastuuta turvallisen ja toimivan työyhteisön varmistamisessa.

• Kannustamme henkilöstöä kehitystarpeiden tunnistamiseen, palautteen
antamiseen sekä aloitteiden tekemiseen.

• Kehitämme toimintaamme jatkuvasti pystyäksemme vastaamaan turvallisen
toiminnan ja työhyvinvoinnin haasteisiin myös tulevaisuudessa.

• Arvioimme toimintaamme, kehitystavoitteidemme asianmukaisuutta sekä
niiden toteutumista suhteessa saatavilla olevaan vertailutietoon, OHSAS
18001 -sertifikaattiin sekä vuoden 2018 aikana ISO 45001 työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmään.

TTT-NÄKÖKOHTAMME OVAT:

1. Turvallinen arki: turvalliset työvälineet, työohjeet ja –käytännöt
2. Hyvinvoivan työyhteisön vahvistaminen: kannattavuus ja työhyvinvointi
3. Toimipisteiden ja työkohteiden asianmukaisuus ja turvallisuus: paikallinen vastuu ja
järjestys
4. Työasennot ja työergonomia: henkilökohtainen ymmärrys ja vastuu

Sitoudumme vuosittain konkreettisiin TTT-näkökohtien mukaisiin tavoitteisiin.