MENU
Webshop  /  center@fi.relacom.com  /  +358 10 626 1000

Tietoturvallisuuspolitiikka

Relacom Finland Tietoturvallisuuspolitiikka

 • Relacom Finland Oy on maan johtava kentällä tehtävien verkkopalveluiden toimittaja, ja tunnemme tästä vastuumme. Sitoudumme toimimaan tietoturvallisesti yhteistyössä henkilöstömme, työyhteisömme, asiakkaidemme sekä alihankinta- ja muiden kumppaneidemme kanssa.
 • Tietoturvallisuudesta huolehtiminen on edellytys Relacomin toimintojen ja palveluiden laadulle, tehokkuudelle ja asiakkaiden luottamukselle yhtiön toimintaan. Tietoturvan tarkoituksena on tietojen sekä niiden käsittelyn, hallinnan ja käytön turvaaminen.
 • Tietoturvallisuus kattaa kaikki Relacom Finland Oy:n tietojenkäsittelytehtävät koko tiedon elinkaaren ajalta riippumatta siitä, millä tavalla tai millä välineillä tietoa käsitellään. Tietoturvallisuustoimet koskevat tiedon luomista, käsittelyä, luovutusta, siirtoa, arkistointia sekä tiedon hävittämistä. Toimintamme täyttää lain, viranomaisten, toimialan sekä asiakkaidemme ja kumppaniemme asettamat vaatimukset.
 • Tietoturvallisuusperiaatteiden huomioonottaminen kaikissa tilanteissa vähentää häiriöiden ja virheiden määrää sekä vaikutusta. On tärkeää, että Relacomin palveluksessa olevan tai Relacomille töitä tekevän hallussa olevia tietoja käsitellään kaikissa vaiheissa asianmukaisesti ja jokainen tuntee tietoturvallisuuden perusasiat, sekä osaltaan tukee tietoturvallisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä.
 • Pääsy tietoon, tietojenkäsittelylaitteisiin ja liiketoimintaprosesseihin on kontrolloitua liiketoiminnan ja turvallisuuden vaatimusten pohjalta. Pääsyoikeuksien myöntämisessä tietojärjestelmiin ja -palveluihin käytetään määriteltyä menettelyä, jonka mukaan IT-lähituki myöntää käyttöoikeudet verkkolevyille, yhteisiin sähköpostiosoitteisiin ym. rajattuihin tietolähteisiin vain esimiehen tai omistajan kirjallisella luvalla.
 • Toiminnassa tulee ottaa huomioon myös asiakkaiden tietoturvavaatimukset ja siksi asiakkaan tietokoneiden ja muiden teknisten välineiden käyttäjien tulee olla tietoisia asiakkaan tietoturvavaatimuksista.
 • Jokaisen henkilön on oltava selvillä omasta vastuustaan tietoturvallisuudessa ja noudatettava annettuja ohjeita. Uuden henkilön tulessa työsuhteeseen, tulee hänen tutustua Relacom Finland Oy:n tietoturvaohjeisiin sekä hyväksyä vastuusopimus.
 • Sitoudumme tietoturvallisuusriskien ennalta tunnistamiseen, arviointiin sekä tarvittavaan riskien poistamiseen.
  Sitoudumme tietoturvallisuusnäkökohtien huomioimiseen sekä vuosittain vahvistettaviin tietoturvallisuustavoitteisiimme kaikissa liiketoiminta- ja tukiyksiköissämme.
 • Sitoudumme tietoturvallisuusasioiden avoimeen tiedottamiseen ja kouluttamiseen sekä varmistamme, että toimintamallit, ohjeet ja keskeiset tulokset ovat kaikkien relacomilaisten saatavilla. Toimintatapojen ohjeistuksessa korostetaan jokaisen vastuuta turvallisen ja toimivan työyhteisön varmistamisessa.
 • Kannustamme henkilöstöä kehitystarpeiden tunnistamiseen, palautteen antamiseen sekä aloitteiden tekemiseen.
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvasti pystyäksemme vastaamaan tietoturvallisen toiminnan haasteisiin myös tulevaisuudessa.
 • Arvioimme toimintaamme, kehitystavoitteidemme asianmukaisuutta sekä niiden toteutumista suhteessa saatavilla olevaan vertailutietoon sekä ISO 27001 tietoturvallisuusvaatimuksiin.