MENU
Webshop  /  center@fi.relacom.com  /  +358 10 626 1000

Laatupolitiikka

Relacom Finland Laatupolitiikka

Laatusitoumuksemme:

TOIMIVUUS. Yhä useammat arkipäivän toimet suoritetaan verkossa. Suomalainen
yhteiskunta on tottunut luottamaan sen toimivuuteen. Relacom on sitoutunut
omalta osaltaan suunnittelu-, rakentamis- ja huoltotoiminnassaan vastaamaan
siitä, että tämä yhteiskunnan, yritysten ja yksityisten kotitalouksien kannalta
kriittisen tärkeä infrastruktuuri ja siihen liittyvät järjestelmät toimivat
luotettavasti. Vastaamme myös siitä, että vikaantuneet järjestelmät tai laitteet
korjataan asiakkaan määrittämässä vasteajassa siten, että loppuasiakkaat ovat
tyytyväisiä sekä asiakkaamme että Relacomin toimintaan. Näitä laatulupauksia
mitataan päivittäin asiakkaidemme ja Relacomin tuotannonohjausjärjestelmien
kautta.

OSAAMINEN. Osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti toimialallamme ja samalla
tarvitsemme aikaisempien teknologioiden vahvaa hallintaa. Olemme sitoutuneet
varaamaan riittävän henkilöstömäärän ja päivittämään osaamistamme sekä
lainsäädännön että asiakkaidemme vaatimusten mukaiseksi vuosittaisilla
koulutuksilla sekä työssä oppimisen keinoin.

KOHTAAMISET. Olemme sitoutuneet myös vastaamaan siitä,
että henkilökuntamme toimii asiakkaiden kanssa yhteisesti sovitulla tavalla
ja siten tukee toiminnallaan asiakkaidemme yrityskuvaa toteuttaessaan
toimeksiantojamme loppuasiakkaiden toimitiloissa tai kodeissa. Asiakkaamme
mittaavat näiden kohtaamisten laatua ja siitä syntynyttä mielikuvaa säännöllisesti.

ARVIOINTI JA KEHITYS. Relacom toimii voimakkaassa muutoksessa olevalla
toimialalla. Olemme tunnistaneet yrityksemme elinehdoksi sen, että itsearvioimme
toimintaamme ja viemme prosesseihimme, johtamiseen sekä asiakastoimintaan
liittyvät kehityshankkeet läpi yhteisesti sovitulla tavalla. Hankkeiden onnistuminen
ja vaikuttavuus on kuukausittain tai vähintään neljännesvuosittain arvioinnin
kohteena tuloslaskelman, henkilöstöluotaimen ja asiakkaan ääni –mittauksen
kautta.

VASTUU. Jokainen relacomilainen vastaa laatusitoumuksiemme arkipäiväisestä
toteutumisesta. Jotta se on mahdollista, johtamisjärjestelmäämme kuuluu
perehdytys , jonka toteutuksesta esimies vastaa. Jokainen johtoryhmän
jäsen vastaa yksikkönsä laatusitoumusten täyttymisestä. Johtoryhmässä
laatujärjestelmästä vastaa toimitusjohtajan nimeämä johtoryhmän jäsen.